خرید و انتخاب بهترین آبگرمکن مخزن دار یا دیواری

خرید و انتخاب بهترین آبگرمکن مخزن دار یا دیواری

نکته مهم در انتخاب آبگرمکن ها حجم ذخیره آنها است، در واقع زمان گرم کردن حجم ثابت از آب در آبگرمکن مخزن دار یا آبگرمکن دیواری و همچنین توجه به انرژی تامین کننده در دسترس در انتخاب نوع آبگرمکن مهم می باشد.

کنترل کننده های کوره هوای گرم

کنترل کننده های کوره هوای گرم

کنترل کننده های کوره هوای گرم جهت عملکرد بهینه و ایمن دستگاه شامل :کنترل کننده های داخل کوره هوای گرم،سوئیچ کنترل فن، سوئیچ محدود کننده ظرفیت،سیستم های کنترل الکترونیکی، که هرکدام دارای ادوات مختلف جهت کنترل عملکرد کوره هوای گرم هستند.

پدیده دوده زدن رادیاتور

پدیده دوده زدن رادیاتور

سیاهی دیوار بدلیل وجود دود نیست بلکه این هوای کثیف وآلوده است که باعبورازلابلای پره های رادیاتوروگرم شدن دربرخوردبامحیط مجاور ( دیوار،سقف،پرده و ... ) اثرسیاهی برجای می گذارد.