مشعل

مشعل

مشعل     BURNER

مشعلبهدستگاهیگفتهمیشودکهقابلیتسوزاندنکنترلشدهمواداشتعالزاازجملهسوختهایجامد،مایعوگازرادارامیباشد

مشعلدرسیستمهایصنعتیعملاحتراقرابهصورتکنترلشدهانجامدادهوآتشتولیدیآنجهتگرمکردندرکوره،دیگو... به‌‎کارمیرود.

مشعلرامیتوانازپنجحیثطبقهبندینمود:

نوععملکرد:انواعمشعلازنظرنوععملکردبهدونوعآتمسفریکودمندهدارتقسیممیشوند.

نوعسوختانواعمشعلازنظرنوعسوختبهسهنوعسوختجامد (چوب-زغال)،سوختمایع (گازوئیلونفتوسوختگاز (گازمایعوگازطبیعیو...) تقسیممیشوند.

تعدادسوختمصرفی :انواعمشعلازنظرتعدادسوختمصرفیبهسهدستهمشعلتکسوز (گازیاگازوئیلویا ...)،مشعلهایدوگانهسوزمعمولا (گازوگازوئیل
ومشعلهایسهگانهسوز(گازوگازوئیلومازوتتقسیمبندیمیشوند.

چگالیسوخت:انواعمشعلازنظرچگالیسوختکهمربوطبهمشعلهایسوختمایعمی‏‎شودوبهنوعمشعلباسوختسبکمانندنفت،مشعلباسوختنیمهسبکمانند

گازوئیلومشعلباسوختسنگینمانندنفتسیاه،مازوتونفتکورهتقسیممیشوند.

تعدادمراحلکاری:انواعمشعلازنظرتعدادمرحلهکاریبهچهاردستهتقسیممیشوند.معمولامشعلهایتاظرفیت 500000‎کیلوکالریبرساعتبه‏‎صورتتکمرحلهای
ودرواقعصفرویک(روشنوخاموش) بااستفادهازدمپردستی وقابلتنظیممیباشند.مشعلهایبزرگتراز500000‎کیلوکالریتاظرفیت4000000‎کیلوکالریبرساعتبه
صورتدومرحلهایبادمپراتوماتیکومعمولاهیدرولیکیبواسطهلینکیج طراحیمیشوند.مشعلهایتاظرفیتحدودا6یا7میلیونکیلوکالریبرساعتبه‎‎صورتسهمرحلهای
بااستفادهازسروموتوروبادامکهایتنظیمیداخلسرووموتورجهتکنترلمراحلکاریدمپرودرظرفیتهایبالاتربهصورتمادولار (کنترلدرچندمرحله)تولیدمیشوند.

مشعلدمندهداربهمشعلهاییاطلاقمیگرددکهجهتتامینهوایموردنیازخودازفندمندهاستفادهمیکنندوفشارهوا،سوختوهواراجهتاحتراقبهداخلمحفظهاحتراق
میرساندفنوالکتروموتوردرمشعلهایدمندهدارازنوعاتصالمستقیمهستند.

 
مشعلدمندهداربهدودستهمشعلهایپیشمخلوطدمشیومشعلهایمخلوطسرنازلتقسیممیشوند.

مشعلآتمسفریکبدونفنوبدونالکتروموتورهستندوشعلهدرآنهابافشارآتمسفریمیسوزدمانندبخاریواچاقگازو ... 

درمشعلآتمسفریکاجرایصحیحدودکشبسیارحائزاهمیتاست؛

چراکهمقداریازهوایموردنیازبرایتشکیلشعلهتوسطمکشدودکشدرداخلمحفظهاحتراقتامینمیشود

هوایاولیهسوختنهمپسازخروجازنازلدستگاهمشعلآتمسفریکمکششدهوشعلهتشکیلمیگردد.

مشعلهایاتمسفریکدارایلولهاحتراقجهتاختلاطگازوهواهستندوهوایمکششدهوگازخروجیازنازلدرلولهاحتراقترکیبمیشوند.

مشعلآتمسفریکدارایشمعکوترموکوپلاست؛بدینگونهکهبرایروشنکردنمشعلازشعلهشمعکاستفادهمیشودودرهرباراستارتکردننیازبهترانسجرقهنیست
ترموکوپلدرمشعلآتمسفریکوظیفهکنترلشیربرقیرادارددرصورتیکهشمعکروشنباشدوگرمایشمعکبرترموکوپلاثرکندخاصیتترموالکتریکشیربرقیرابازمیکندو
اجازهتشکیل  شعلهمیدهدودرصورتی‌‎کهشمعکروشننباشد؛شیربرقینیزبازنخواهدبودوانباشتگازدرمحفظهاحتراقاتفاقنخواهدافتاد
مشعلآتمسفریکگازیباتوجهبهفشارگازپشتنازلبهدودستهفشارضعیفحدود 50 میلیباروفشارقویبیشاز 70‎میلیبارتقسیممیشوند
کاربردمشعلآتمسفریکدرنانواییها،قنادی‌‎ها،سوناهایخشک،موتورخانههایکوچکو ... است.

مشعلهاییکمرحلهایدارایدریچهتنظیمهوایدستیهستندکهایندریچه‎ میتواندیکصفحهیاچندصفحهمتحرککهروییکمحوربهصورتموازینصبشدهاندباشد.
باتوجهبهکورهاحتراقونوعوظرفیتمشعلجهتومقدارورودهوابهمشعلیکبارتنظیمشدهوایننوعدمپرفقطدرمشعلهایظرفیتثابتیکمرحلهایوجوددارد.

مشعلهایدومرحلهاییاسهمرحلهاییامدولتینگدارایدمپرهایاتوماتیکهستندکهتوسطموتورهایالکتریکییاسیستمهایهیدرولیکیحرکتمیکنند

درایننوعازمشعلهاباتوجهبهتعدادمراحلاحتراق بادامکهایابازوهایهیدرولیکیبرایتنظیمهوایورودیبهمشعلتنظیممیشوندتادرزمانکارمشعلبهصورتاتوماتدرمحل
خودقرارگیرندوهوایکافیبابازوبستدمپراتوماتیکبهمشعلبرسد.

 

مشعلباسوختمایع 

مشعلسوختمایعبهانواعمشعلهاییگفتهمیشودکهبانفت-گازوئیلیامازوتونفتکورهو ... کارمیکنندکهرایجترینآنهامشعلگازوئیلیاست.

مشعلسوختمایعبهچهاردستهتقسیسممی‏‎شوند:
 1) 
مشعلجتفشاری
 2) 
مشعلاتمایزبافشارهوایابخار
 3) 
مشعلروتاریکاپ
 4) 
مشعلاتمایزکنندهبافشارهوا

پرکاربردتریننوعمشعلسوختمایع،مشعلجتفشاریاستکهبهمشعلهایپودرکنندهفشارقویمعروفهستند؛چراکهدراینمشعلگازوئیلبافشار 1 تا 3 بارواردنازلهایمشعلمیشوددرسوختهایسبکترمانندنفتاینفشارتا 6 بارافزایشمییابد.

اجزایتشکیلدهندهمشعلگازوئیلیعبارتندازبدنه،الکتروفن،پمپگازوئیل،شیربرقی،کوپلینگنازل،ترانسجرقهالکترودها،شعلهپخشکن،چشمالکترونیکی،دمپرهوا،رلهیاتابلوبرقمشعل،کلیدکنترلفشارهوا.

یکیازمهمتریتمواردیکهدرانتخابمشعلگازوئیلیبایدبهاندقتداشتظرفیتحرارتیونوعنازلهایانتخابیاستظرفیتودبیوزاویههرنازلبایدباتوجهظرفیتوتعدادمراحلاحتراقدیگوطولشعلهوطولوقطرمحفظهاحتراقانتخابگردد.

بازدهمشعلهایسوختمایعدرسوختهایسنگین 60 تا70% ودرسوختمایعسبکمانندگازوئیل 75 تا 80% است.

 

مشعلگازی 

مشعلگازسوزکهازمخلوطگازوهواجهتتولیدگرمااستفادهمیکنندحجمیحدود10برابرتعدادگازمصرفینیازبههوادارندکهدرمدلمشعلگازسوزدمندهدارهوایموردنیازتوسط 

الکتروفنتامینمیشود

ودرمشعلهایاتمسفریکهوایاولیهازفشارگازخروجیازنازلوایجادخلادراطرافنازلومکشهواتامینمیشودوهوایثانویهدرمحفظهاحتراقتوسطدودکشومکشطبیعی

ایجادمیگردد.

قطعاتتشکیل‏ دهندهمشعلگازسوزشاملالکتروفن،بدنه،رله،ترانسجرقه،شیربرقی،الکترودهایجرقه،میلهیونیزاسیون،کلیدکنترلفشارهوا،کلیدکنترلفشارگاز.

 

مشعلدوگانهسوزمایعوگاز

دراینمشعلهاکلیدتغییرسوختمصرفیرویتابلوبرقمشعلمیباشد؛کهمیتواننوعسوختآنراانتخابکردپمپسوختدرمشعلهایدوگانهسوزدرظرفیتهایپایینبهالکتروفندستگاهنصبمیشودودرمشعلهایبزرگتربصورتالکتروپمپمجزامیباشدودرمشعلدوگانهسوزکوچک
زمانیکهمشعلرویسوختگازباشد،اتصالالکتروموتورازپمپگازوئیلقطعمیشود.
تامینهوایمشعلبرایهردوسوختگازوگازوئیلبهیکمیزاناستومشعلدوگانهسوزجهتپایشکنترلشعلهازفتوسلبهرهمیبرد.

مشعلهایدیگریدرصنعتاستفادهمیشوندکهصرفنظرازراندمانباهرنوعسوختیمایع،گازوهرنوعسیالاشتعالزاکارمیکننداکثرااینگونهمشعلهادرظرفیتهایبالاتر

تولیدمیشوندوکاربردهایصنعتیدارند.

بیشتر
حذف همه
(نمایش 40 - 1 محصول از 668)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 16
 • 17
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 16
 • 17