مقالات

کنترل کننده های کوره هوای گرم

کنترل کننده های کوره هوای گرم

کنترل کننده های کوره هوای گرم جهت عملکرد بهینه و ایمن دستگاه شامل :کنترل کننده های داخل کوره هوای گرم،سوئیچ کنترل فن، سوئیچ محدود کننده ظرفیت،سیستم های کنترل الکترونیکی، که هرکدام دارای ادوات مختلف جهت کنترل عملکرد کوره هوای گرم هستند.

پدیده دوده زدن رادیاتور

پدیده دوده زدن رادیاتور

سیاهی دیوار بدلیل وجود دود نیست بلکه این هوای کثیف وآلوده است که باعبورازلابلای پره های رادیاتوروگرم شدن دربرخوردبامحیط مجاور ( دیوار،سقف،پرده و ... ) اثرسیاهی برجای می گذارد.